Karate Shito Ryu Shukokai PARIS

Bienvenue sur le site de l'Institut Karada Ki : Section KARATE

 Le Shito Ryu en RP | Historique | Stages | Terminologie | Katas | Instructeur | Club | Contact | Livre d'or | Liens

 

Les trois écoles d'Okinawa

                      

Naha-te

Kanryo Higaonna
        |
        |_ Kyoda Jhuhatsu
        |        |______ Iraha Choko
        |        |______ Kyoda Juko
        |       
        |_ Miyagi Chojun
        |        |______Shinzato Jinan
        |        |______Higa Seiko 
        |        |______Yagi Meitoku 
        |        |______Yogi Jitsue
        |        |______Uehara Yukinori (Saburo) 
        |        |______Miyagi Kei
        |        |______Miyazato Eiichi
        |        |______Iha Koshin
        |
        |_Shiroma Koki
        |
        |_Mabuni Kenwa                     
Shuri-te
 

Sokon Matsumura
        |______Asato Anko___  Funakoshi Gichin
        |______Itosu Anko____|
        |        |______Yabu Kentsu
        |        |______Hanashro Chomo
        |        |______Kudeken Kenyu  
        |        |______Kyan Chotoku       
        |        |        |______Arakaki Ankichi
        |        |        |______Shimabukuro Zenryo
        |        |        |______Nagamine Shochin
        |        |        |______Shimabukuro Tatsuo
        |        |        |______Shinjho Heitaro
        |        |        |______Nakazato Jyoen
        |        |______Motobu Choki
        |        |______Yamakwa Choren
        |        |______Yabiku Mouden
        |        |______Chibana Choshin
        |        |        |______Arakaki Ankichi
        |        |        |______Nakama Chozuo
        |        |        |______Higa Yuchoku
        |        |        |______Miyahira Katsuya
        |        |        |______Nakazato Shugoro
        |        |        |______Ishikawa Seitoku
        |        |        |______Katsuki Shimabukuro
        |        |______Tokuda Anbun
        |        |______Oshiro Choujyo
        |        |______Toyama Kanken
        |        |______Mabuni Kenwa
        |        |______Gusukuma Shinpan
        |
        |______Kuwae Chotsu
        |______Chinen Sanda
        |______Itarashiki Chochu
        |______Kinjyo Pe-chin
        |______Sakihara Pe-chin
        |______Kyan Chofu
        |______Chibana Choso
        |______Kiyuan Pe-Chin
                |______Soken Houhan
                        |______Arakaki Seiki
            Kuwae Ryosei
            Nabe-Tanme
  

 Tomari-te
 

Teruya Kishin__
        Uku Karyuu___ |
                |______Oyadomari Kokan
                |______ Matsumora Kosaku
                |        |______Seuyoshi Nio
                |        |______Kinjiyo Kinin
                |        |______Yamazato Giki
                |        |______Nakaema Seikichi
                |        |______Kuba Kouho
                |        |______Higa Kamado
                |        |______Iha Kotahu
                |        |______Nakasone Seiyu
                |                |______Maeda Gisei
                |                |______Iha Kosei
                |                |______Oyadomari Koko
                |                |______Toguchi Seijin
                |                |______Kuba Chojin
                |                |______Nagamine Shoshin
                |____Yamada Gikei